Aktuality

Realizační fáze projektu UniCRE byla úspěšně ukončena

Dne 31. prosince 2015 úspěšně skončilo období realizace projektu Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, dále jen UniCRE, spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v gesci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Celková dotace činila 591 723 111 korun. Tato částka se z 85 % skládá z příspěvku EU a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

UniCRE je výzkumně vzdělávací centrum, které v areálu Chempark v Litvínově-Záluží vybudoval Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Strategickým cílem centra je, mimo jiné, přispět k udržení a rozvoji chemického výzkumu a vzdělávání v České republice a dosažení evropské úrovně v těchto oblastech. S využitím dlouholetých zkušeností v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací chce UniCRE přispět k lepšímu přenosu výsledků výzkumu do praxe, a tím podpořit rozvoj průmyslu nejenom v České republice.

Klíčovým pracovištěm UniCRE je tzv. pokusná základna, která umožňuje testovat chemické procesy ve čtvrtprovozním měřítku. Výzkumníci tu mohou procesy ověřené v laboratořích vyzkoušet za reálných reakčních podmínek a s reálnými surovinami. Zvětšení měřítka výzkumu, které pokusná základna umožňuje, je mimořádně důležité pro vývoj, optimalizaci a transfer technologií do praxe.

Během období realizace byly pro potřeby centra zrekonstruovány tři budovy, v nichž byly vybudovány nové laboratoře. Dále byly pořízeny špičkové přístroje v celkové hodnotě více než 200 milionů Kč. Příkladem takových přístrojů jsou unikátní pokusné jednotky sloužící k testování procesů hydrogenace, dehydrogenace, hydrokrakování, izomerace, adsorpce a desorpce, hydrosulfurizace či k bezsirnému testování. V době před dokončením rekonstrukce nového pracoviště, probíhaly výzkumné aktivity v pronajatých laboratořích.

Hlavními tématy, kterými se výzkumníci v UniCRE zabývají, jsou efektivní a ekologická výroba motorových paliv, příprava surovin pro výrobu polymerů, trvale udržitelné využití obnovitelných energetických surovin, snižování emisí škodlivých látek a pokročilé materiály. Důležitou aktivitou je vývoj nových analytických metod. Témata původně určovaly tři výzkumné programy centra, v průběhu období realizace byl jejich počet navýšen na současných pět.

Za dobu své existence centrum zaznamenalo celou řadu úspěchů. Jedním z nich bylo získání ceny AFI za významný počin v oblasti investic za rok 2014. Tuto cenu uděluje CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice (AFI). Centrum také navázalo spolupráci se zahraničními institucemi, například s Vietnam Petroleum Institute, finskou univerzitou Åbo Akademi nebo řeckým Chemical Process & Energy Resources Institute. Dále UniCRE velmi intenzivně spolupracuje s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a dalšími akademickými pracovišti a vysokými školami v rámci ČR (Univerzita Pardubice, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita v Liberci nebo některé ústavy Akademie Věd ČR).

Jedním z cílů centra bylo vytvořit téměř 90 nových pracovních míst. UniCRE je v tomto ohledu dokonce úspěšnější, do této doby našlo v UniCRE uplatnění více než 110 pracovníků.

Centrum zároveň významně přispívá ke vzdělanosti v regionu. V bezprostřední blízkosti UniCRE vzniklo Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol. Část jeho laboratorní výuky se odehrává právě v nově zrekonstruovaných prostorech UniCRE. Studenti sem docházejí vykonávat pomocnou vědeckou činnost nebo pod vedením výzkumníků z UniCRE píší své bakalářské či diplomové práce. Výzkumnou infrastrukturu centra už využilo 107 studentů, tuzemských i zahraničních.

Dnem 1. ledna 2016 začíná pětileté období udržitelnosti UniCRE. V této době se bude centrum nadále zapojovat do různých národních i mezinárodních projektů. Centrum je na seznamu projektů, které budou v následujících letech podporovány v rámci Národního programu udržitelnosti I. Zároveň byla část přístrojového vybavení, pořízeného v rámci UniCRE, zahrnuta do návazného projektu s názvem CATPRO, který je součástí tzv. Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur. Cílem CATPRO je poskytnout odborníkům z externích institucí, včetně zahraničních, otevřený přístup k pořízené infrastruktuře tak, aby byly investice do nových přístrojů využity co nejefektivněji. To UniCRE, mimo jiné, pomůže získat důležité kontakty a navazovat nové spolupráce se zahraničními i tuzemskými partnery.