Úsek výzkumu a rozvoje udržitelnosti

avatar men
 
ředitel úseku
icon mail

Úsek výzkumu a rozvoje udržitelnosti svými aktivitami pokrývá především oblasti chemické recyklace, biopaliv, vodíkových či plazmových technologií, či dostupnosti a hodnocení alternativních surovin.

Strategické projekty s vysokým inovačním potenciálem zahrnují například sběr a zpracování upotřebených rostlinných olejů a bio-odpadů, vlastnosti a přeměnu produktů z chemické recyklace či produkci obnovitelných petrochemikálií a vodíku. Vedle rozsáhlé spolupráce s komerčními partnery, výzkumných a experimentálních činností či řešení grantových projektů, úsek podporuje také vzdělávání středoškolských i univerzitních studentů formou ročníkových a závěrečných prací, včetně realizace laboratorních cvičení. Studenti se aktivně seznamují s výzkumnou činností formou stáží a řada z nich působí v roli pomocné vědecké síly.

Odbor chemické recyklace
Mgr. Michaela Brablíková
Odbor chemické recyklace se zaměřuje především na výzkum termických a dehalogenačních procesů pyrolýzních technologií. Pyrolýza, jakožto jeden ze směrů chemické recyklace, je jedním z efektivních způsobů, jak využívat odpadní zdroje a zlepšit tak hospodaření s omezenými přírodními zdroji. Výzkumný tým pokrývá vědecké oblasti od charakterizace odpadních surovin přes výzkum analytických metod vhodných ke kvalitativnímu posouzení pyrolýzních produktů, až po hodnocení jejich využitelnosti v petrochemickém odvětví. Součástí vědeckých aktivit je rovněž experimentální činnost na laboratorních pyrolýzních a pilotních jednotkách s cílem snížení obsahu kontaminantů a zvýšení hodnoty pyrolýzních produktů.

Odbor biopaliv a vodíkových technologií
Ing. et Ing. Kateřina Svobodová
Odbor biopaliv a vodíkových technologií se zabývá aplikovaným výzkumem a podporou výrobních technologií ve dvou základních oblastech. V oblasti biopaliv je řešena především problematika předúpravy a zpracování odpadních a alternativních surovin – od upotřebených rostlinných olejů po odpadní dřevní biomasu, na obnovitelné složky paliv s nízkou emisní stopou. Oblast vodíkových technologií zahrnuje celý řetězec výroby a využívání obnovitelného vodíku v různých aplikacích až po vodíkovou mobilitu.

Odbor plazmových technologií a alternativních surovin
Ing. Jakub Frątczak
Výzkumný tým se zabývá posuzováním využitelnosti technologií plazmového zplyňování vstupních surovin, které jsou alternativní k fosilním zdrojům a biomase. Kromě technologie zplyňování se také zabývá studiem nejvhodnějších cest pro využití syntézního plynu v souladu se snižováním uhlíkové stopy a udržitelným podnikáním, které odpovídá strategickému cíli dekarbonizace v rámci EU. V oblasti alternativních surovin pracuje rovněž s využitím CO2 vedoucím k výrobě obnovitelných paliv nebiologického původu. Analytické aktivity odboru obnáší charakterizaci vstupních surovin nejrůznějšími dostupnými analytickými metodami a zabývají se zkoumáním nejvhodnějších cest finálního uplatnění vzniklých produktů. Veškeré aktivity odboru směřují k dosažení bezodpadového hospodářství a do budoucna přispějí k udržitelné dopravě a energetické nezávislosti ČR.