Aktuální projekty

Nanostrukturované katalyzátory pro pokročilé dekontaminační postupy

Evidenční číslo: FW01010563
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2020
Rok ukončení projektu: 2023
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: Dekonta a.s.
Partneři projektu: Vysoká škola chemicko-technologická Praha, ORLEN UniCRE a.s.
Řešitel za UniCRE: Zdeněk Tišler

Popis a cíle projektu:

Cı́lem projektu je vývoj sady pokročilých katalyzátorů dle požadavků praxe ve třech oblastech technické péče o životnı́ prostředı́ - dekontaminace nebezpečných odpadnı́ch vod, vzdušin a tuhých odp. - a jejich aplikace v pilotnı́m měřı́tku za účelem inovovat současné modernı́ postupy. V rámci projektu budou komplexnı́m přı́stupem vyselektovány tři katalytické systémy, pro něž budou v rámci scale-up vymezeny podmı́nky uplatněnı́ v praxi. Společným rysem vyvı́jených katalyzátorů bude aplikace oxidů přech.kovů ze 4.periody (zejm. Ti, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) v různé podobě pokročilých nanostruktur, vzájemných modifikacı́/kompozitů s efektivnı́mi dopanty a nosiči. Oblasti jsou vytyčeny aktuálnı́mi polutanty, jejichž odstranění je nyní neefektivní, nebo neekonomické.

logoTACR


Projekt FW01010563 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND.
www.tacr.cz