Archiv projektů

Studium aktivních center nosičových vanadových katalyzátorů pro selektivní oxidaci etanolu

Evidenční číslo: GA15-19780S
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2015
Rok ukončení projektu: 2017
Poskytovatel dotace: Grantová agentura ČR
Příjemce dotace: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Partneři projektu: Univerzita Pardubice
Řešitel za UniCRE: José Hidalgo
Popis projektu:

Cílem navrhovaného projektu je studium aktivních center vanadových nosičových katalyzátorů a jejich aktivity/selektivity v selektivní oxidaci etanolu na acetaldehyd. Typ a charakter aktivních center bude modifikován díky použití různých syntézních postupů včetně modifikace chemické povahy povrchu nosiče. Tím budou získány katalyzátory s různou distribucí (relativní koncentrací) aktivních vanadových center na povrchu katalyzátoru, jenž bude stanovena za použití pokročilých charakterizačních metod (DR UV-Vis, FTIR a Ramanovy spektroskopie, SEM a H2-TPR/O2-TPO).

Aktivita katalyzátorů s různou distribucí aktivních vanadových center bude sledována v selektivní oxidaci etanolu na acetaldehyd. Kombinací katalytických dat (aktivita a selektivita) s detailní fyzikálně-chemickou charakterizací katalyzátorů bude stanovena role (aktivita/selektivita) jednotlivých typů vanadových center. To v budoucnosti umožní vylepšení návrhu selektivních oxidačních katalyzátorů pro oxidaci alkoholů na aldehydy.