Current Projects

Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využitı́ odpadnı́ch plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR

Evidence No.: FW01010158
Project Type: Grant / Subsidy
Project Start Year: 2020
Project End Year: 2024
Grant Provider: Technologická agentura ČR
Grant Recipient: ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.
Project Partners: Vysoká škola chemicko-technologická Praha, ORLEN UniCRE a.s.
UniCRE Project Leader: Daniel Hrtus

Popis a cíle projektu:

Cı́lem projektu je úspěšně vyvinout technologii materiálového využitı́ odpadnı́ch plastů a pryže z odpadnı́ch pneumatik, které budou následně využity v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR. Projekt vycházı́ z potřeby integrace alternativnı́ch surovin do rafinérských a petrochemických technologiı́ s cı́lem snı́ženı́ uhlı́kové stopy a efektivnějšı́ho využitı́ plastových odpadů. Z hlediska plánovaných změn v legislativě, přebytku odpadnı́ch plastů a nedostatečných možnostı́ v recyklaci a nedostatku technologiı́ opětovného využití je tento návrh řešení zcela v souladu s politikou EU v oblasti nakládání s plasty.

logoTACR


Projekt FW01010158 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND.
www.tacr.cz