Absolventi v UniCRE

Zdeňka Nainarová

Zdeňka NainarováProč sis zvolila studium chemie a která škola to byla?

Již od dětství mne lákala práce v laboratoři, kde by bylo mojí pracovní náplní zkoumat, bádat a objevovat. Proto jsem si vybrala studium na střední průmyslové škole chemické. Při studiu mne nejvíce zaujala analytická chemie, která nabízí možnost stanovení nejrůznějších látek těmi nejrozličnějšími metodami. Studovala jsem obor Toxikologie a analýza škodlivin na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, po ukončení bakalářského studia jsem pokračovala v magisterském studiu na VŠCHT Praha, kde jsem studovala obor Analytická chemie ŽP.

Co Tě přivedlo do UniCRE?

Do UniCRE jsem se dostala díky pracovní stáži, která mi zde byla nabídnuta již při studiu na UJEPu. Svoji bakalářskou práci jsem dělala právě v UniCRE na středisku analytické chemie v Ústí nad Labem. Po ukončení bakalářského studia jsem začala studovat na VŠCHT v Praze a byla mi nabídnuta možnost pracovat na zkrácený úvazek v UniCRE na středisku analytické chemie, kde jsem mohla realizovat i svojí diplomovou práci. Po absolvování studia pracuji na středisku analytické chemie již na plný úvazek.

V čem tady spočívá Tvoje práce?

Pracuji na středisku analytické chemie v Ústí nad Labem, jako technik v laboratoři optické emisní spektrometrie. Má práce tedy spočívá v analýze vzorků technikou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Tato technika umožňuje stanovení jak makrosložek, tak stanovení stopových koncentrací prvků ve vzorcích. Vzorky, které zde analyzuji, jsou nejrůznějšího charakteru a nejedná se tedy o žádnou rutinu, protože ke každému vzorku se musí přistupovat jinak, ať se již jedná o přípravu vzorku k analýze nebo vyhodnocení naměřených parametrů. Výsledky mé práce pak například ovlivňují plánování dalších pokusů ostatních výzkumníků, případně slouží jako podklady pro QA/QC u externích zákazníků.

Také provádím identifikaci stavebních vláken pomocí optického mikroskopu s polarizovaným světlem a určuji v nich přítomnost azbestu. V případě přítomnosti azbestu určuji, o jaký druh se jedná. Dále mám na starosti odběry odpadních vod, kdy jezdím přímo odebírat vzorky, připravuji vzorkovací plány včetně ročního harmonogramu odběrů a přeposílám vzorky na externí analýzy.