Aktuální projekty

Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využitı́ odpadnı́ch plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR

Evidenční číslo: FW01010158
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2020
Rok ukončení projektu: 2024
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: ORLEN Unipetrol, RPA s.r.o.
Partneři projektu: Vysoká škola chemicko-technologická Praha, ORLEN UniCRE a.s.
Řešitel za UniCRE: Daniel Hrtus

Popis a cíle projektu:

Cı́lem projektu je úspěšně vyvinout technologii materiálového využitı́ odpadnı́ch plastů a pryže z odpadnı́ch pneumatik, které budou následně využity v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR. Projekt vycházı́ z potřeby integrace alternativnı́ch surovin do rafinérských a petrochemických technologiı́ s cı́lem snı́ženı́ uhlı́kové stopy a efektivnějšı́ho využitı́ plastových odpadů. Z hlediska plánovaných změn v legislativě, přebytku odpadnı́ch plastů a nedostatečných možnostı́ v recyklaci a nedostatku technologiı́ opětovného využití je tento návrh řešení zcela v souladu s politikou EU v oblasti nakládání s plasty.

logoTACR


Projekt FW01010158 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND.
www.tacr.cz