Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)
ISBN: 978-80-88307-00-6
Vydáno/uděleno: 2019
Link: Link URL

Popis

V této práci byla připravena geopolymerní pojiva s vysokou sypnou hmotností smícháním materiálů bohatých na metakaolinit s alkalickým aktivátorem (vodní sklo) v hmotnostním poměru 0,65. Příprava geopolymerních pojiv s vysokou sypnou hustotou byla založena na oddělení kapalné fáze od reakční suspenze metodou centrifugace. Byl zkoumán vliv typu alkalického aktivátoru (sodíku nebo draslíku) a surového materiálu bohatého na metakaolinity (metakaolin a dva kalcinované kaolinitické břidlice) na vlastnosti geopolymerních pojiv (objemová hustota, pevnost v tlaku, pevnost v ohybu a distribuce velikosti pórů). Geopolymerní pojiva s vysokou sypnou hmotností byla porovnána s referenčními geopolymerními pojivy připravenými bez separace kapalné fáze. Geopolymerní pojiva s vysokou sypnou hmotností měla lepší mechanické vlastnosti než referenční geopolymerní pojiva. Vzorky připravené alkalickou aktivací kalcinovaných kaolinitických břidlic a draselného vodního skla s následnou separací kapalné fáze měly nejvyšší pevnosti v tlaku (až do 52 MPa). Pojiva geopolymerů připravená centrifugační metodou měla ve srovnání s referenčními vzorky nižší průměrný průměr pórů a objem pórů.

In this work, geopolymer binders with high bulk density were prepared by mixing metakaolinite-rich materials with alkaline activator (water glass) in 0.65 weight ratio. The preparation of geopolymer binders with high bulk density was based on the separation of the liquid phase from a reaction suspension by a method of centrifugation. The effect of alkaline activator type (sodium or potassium) and raw metakaolinite-rich materiál (metakaolin and two calcined kaolinitic shales) on the properties of the geopolymer binders (bulk density, compressive strength, flexural strength and pore size distribution) was investigated. The geopolymer binders with high bulk density were compared with reference geopolymer binders prepared without a separation of the liquid phase. Geopolymer binders with high bulk density had better mechanical properties than the reference geopolymer binders. Samples prepared by alkaline activation of calcined kaolinitic shales and potassium water glass followed by the separation of the liquid phase had the highest compressive strengths (up to 52 MPa). Geopolymer binders prepared by the centrifugation method had a lower average pore diameter and pore volume compared to the reference samples.