Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)
ISSN: 1804-0195
Vydáno/uděleno: 2019
Link: Link URL

Popis

Tento příspěvek představuje způsob dekontaminace odpadních vod s obsahem toxických těžkých kovů, majoritně thallia a kadmia. Pro separaci byl navržen redukčně-sorpční postup vedený v dynamickém uspořádání. V první části separačního procesu probíhá odstranění iontů thallia a kadmia z vod redukcí zinkem na základě obecných oxidačně-redukčních vlastností kovů. Redukční pochod je provázen vylučováním polymetalické směsi thallia a kadmia a současným rozpouštěním zinku do roztoku. V druhé části separačního procesu probíhá imobilizace iontů zinku iontově-výměnnou dynamickou adsorpcí. K redukci těžkých kovů byl používán zinek ve formě granulí, jako sorbent pro imobilizaci iontů zinku byl používán tříděný zrnitý lignit. Při laboratorním výzkumu byly odpadní vody nejprve modelovány roztoky solí thallia a kadmia, poté byl výzkum prováděn se vzorky reálných odpadních vod. Práce sumarizuje výsledky laboratorního výzkumu a jejich ověření na pilotní separační jednotce umístěné in situ v reálném provozním prostředí. Při redukci bylo dosahováno účinnosti vyšší než 99 %. Obdobných hodnot bylo dosahováno při imobilizaci iontů zinku.

This work was focused on the separation of heavy metals, especially thallium and cadmium, from the wastewater by reduction-sorption process in a dynamic arrangement. In the first part of the separation process, removal of thallium and cadmium ions from water by zinc reduction takes place, based on gen-eral oxidation-reduction properties of metals. The reduction process is accompanied by an elimination of polymetallic mixture of thallium and cadmium, and simultaneous transition of zinc into the solution. In the second part of the separation process, immobilization of zinc ions by ion-exchange dynamic adsorption aligns. For the reduction of heavy metals, zinc was used in the form of granules or particles of various shapes, and sieved granulated lignite as a sorbent for immobilization of zinc ions. In the first stage of the laboratory research, wastewater was modelled by pure solutions of thallium and cadmium salts, final re-search was conducted with samples of the real wastewater. This paper thus summarizes the results of laboratory stage and their verification in the industrial operation. Reduction efficiency greater than 99% was achieved. Similar values were obtained for the immobilization of zinc ions.