Popis

Předmětem projektu byly analýzy kapalných, plynných a pevných produktů pyrolýzy plastů. Druhou fází projektu bylo sledování vlivu složení suroviny a podmínek pyrolýzy na konečné složení a vlastnosti pyrolýzního oleje. Třetí fází projektu bylo zhodnocení možností využití produktů pyrolýzních jednotek v petrochemii.

The objective of the project were analyses of liquid, gaseous and solid products from pyrolysis of plastics. The second phase of the project was the monitoring of the influence of composition of feedstock and pyrolysis conditions on the final composition and properties of pyrolysis oil. The third phase of the project was to evaluate the use of pyrolysis units in petrochemical segment.