Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)
ISBN: 978-80-906809-3-7
Vydáno/uděleno: 2019
Link: Link URL

Popis

Krátkodobé stárnutí asfaltových pojiv bylo provedeno metodami RTFOT, RCAT a RCAT s použitím kameniva, a to při normované teplotě 163 °C, při snížené teplotě 156 °C a zvýšené teplotě 170 °C. Byl studován vliv kameniva a teploty na mechanicko-fyzikální vlastnosti nemodifikovaného asfaltového pojiva typu 50/70. Vyhodnoceny byly jak tzv. tradiční parametry (bod měknutí, penetrace, dynamická viskozita, bod lámavosti dle Fraasse), tak reologické vlastnosti (horní kritická teplota, dolní kritická teplota, komplexní smykový modul, fázový úhel). Pomocí infračervené spektrometrie FT-IR byl sledován nárůst sulfoxidových a karbonylových skupin v asfaltovém pojivu jako měřítko jeho zestárnutí.

Short-term ageing of bitumen binders was performed with using RTFOT, RCAT (and RCAT with mastic) methods at standard temperature 163 °C, at reduced temperature 156 °C and at higher temperature 170 °C. The influence of mastic and temperature on physico-mechanical properties of unmodified binder 50/70 was studied. Both classical parameters (softening point, penetration at 25 °C, dynamic viscosity, Fraass breaking point) and rheological properties (upper critical temperature, lower critical temperature, complex shear modulus, phase angle) were evaluated. Infrared spectrometry (FT-IR) was used to catch the increase of sulfoxide and carbonyl groups in bitumen binder as a measure of ageing.